Title Description
owner ເຈົ້າຂອງ, ເຊັ່ນ ຜູ້ທີ່ຈ່າຍເງິນຊື້ຊອບແວບໍ່ແມ່ນຜູ້ທີ່ໃຊ້ຊອບແວເຖື່ອນ.
overwrite ຂຽນທັບ, ໝາຍເຖິງການຂຽນທັບຂໍ້ມູນເດີມ, ການນໍາຂໍ້ມູນໄປເກັບໃນຕໍາແໜ່ງທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຂໍ້ມູນເດີມ ຖືກລຶບອອກໄປ.